Deze pagina (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen) vertelt u de gebruiksvoorwaarden waarop u gebruik kunt maken van onze website www.doulton.com (onze site), of het nu gaat om een ​​gast of een geregistreerde gebruiker. Deze gebruiksvoorwaarden (voorwaarden) zijn van toepassing op alle gebruikers van en bezoekers van onze site. Lees deze voorwaarden zorgvuldig voordat u de site begint te gebruiken. Door onze site te gebruiken, geeft u aan dat u deze voorwaarden accepteert en dat u ermee instemt zich eraan te houden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, kunt u zich niet gebruiken om onze site te gebruiken.

1. Toegang tot onze site

1.1 Toegang tot onze site is tijdelijk toegestaan ​​en we behouden ons het recht voor om de service die we op onze site bieden zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). We zullen niet aansprakelijk zijn als onze site om welke reden dan ook op geen enkel moment of voor een bepaalde periode beschikbaar is.

1.2 Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van onze site of onze hele site beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd.

1.3 U bent verantwoordelijk voor het maken van alle regelingen die nodig zijn om toegang te hebben tot onze site. U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze site, zich bewust zijn van deze voorwaarden en dat zij zich aan hen houden.

2. Acceptabel gebruik

2.1 U mag onze site alleen voor wettige doeleinden gebruiken. U mag onze site niet gebruiken:

  (a) op enigerlei wijze dat toepasselijke lokale, nationale of internationale recht of regelgeving overtreden;

  (b) op een of andere manier die onwettig of frauduleus is of een onwettig of frauduleus doel of effect heeft;

  (c) het verzenden of verkrijgen van het verzenden van, ongevraagde of ongeautoriseerd advertenties of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke aanvraag (spam); of

  (d) Om bewust te verzenden, verzenden of uploaden materiaal dat virussen bevat,

Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, toetsaanslagloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of vergelijkbare computercode die is ontworpen om de werking van computersoftware of hardware negatief te beïnvloeden.

2.2 U stemt ermee in om geen toegang te krijgen zonder autoriteit, verstoren, schade of verstoren:

  (a) elk deel van onze site;

  (b) alle apparatuur of netwerk waarop onze site is opgeslagen;

  (c) alle software die wordt gebruikt bij het aanbieden van onze site; of

  (d) Alle apparatuur of netwerk of software die eigendom is van of gebruikt door een derde partij.

2.3 U vrijwillig voor elke schending van de voorwaarde 2.1 of voorwaarde 2.2.

2.4 We behouden ons het recht voor om de toegang tot onze site te weigeren aan elke persoon die niet voldoet aan de vereisten van deze voorwaarde 2.3 en om materiaal dat door die persoon is bijgedragen te verwijderen.

2.5 Alle producten verkocht van www.doulton.com zijn alleen voor persoonlijk gebruik en niet voor het doorverkopen.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 Wij zijn de eigenaar en/of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site, en in het materiaal dat erop is gepubliceerd. Die werken worden beschermd door auteursrechtwetten en verdragen over de hele wereld. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden.

3.2 U kunt één exemplaar afdrukken en uittreksels van elke pagina (s) van onze site downloaden voor uw persoonlijke referentie en u kunt de aandacht van anderen binnen uw organisatie trekken tot materiaal dat op onze site is geplaatst.

3.3 U mag de papieren of digitale kopieën van eventuele materialen die u op enigerlei wijze hebt afgedrukt, wijzigen, en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiopequenties of afbeeldingen losmaken van een bijbehorende tekst.

3.4 Onze status (en die van alle geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van materiaal op onze site moeten altijd worden erkend.

3.5 U mag geen deel van de materialen op onze site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder een licentie te verkrijgen om dit van ons of onze licentiegevers te doen.

3.6 Alle handelsmerken, logo's en servicetekens (samen de handelsmerken) die op onze site worden weergegeven, zijn onze handelsmerken of de handelsmerken van onze aangesloten bedrijven of van onze licentiegevers. Niets op onze site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht om een ​​handelsmerk te gebruiken.

3.7 Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze voorwaarden, wordt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk opgehouden en moet u naar onze keuze, kopieën van de materialen die u hebt gemaakt, retourneren of vernietigen.

4. Contentstandaarden

4.1 Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt ​​aan onze site (bijdragen), en voor alle verbonden services. U moet aan deze normen voldoen bij het indienen van bijdragen.

4.2 Bijdragen moeten:

  (a) nauwkeurig zijn (waar ze feiten vermelden);

  (b) echt worden vastgehouden (waar ze meningen vermelden); En

  (c) Volgen aan de toepasselijke wetgeving in het VK en in elk land waaruit ze zijn gepost.

4.3 Bijdragen mogen niet:

Bevatten elk materiaal dat lasterlijk is voor een persoon.

  (a) Materiaal bevatten dat obsceen, aanstootgevend, hatelijk of inflammatoir is.

  (b) Promoot seksueel expliciet materiaal.

  (c) Bevordering van geweld.

  (d) Discriminatie bevorderen op basis van ras, seks, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd.

  (e) Inbreuk maken op het auteursrecht, database -recht of handelsmerk van een andere persoon.

  (f) waarschijnlijk elke persoon bedriegen.

  (g) worden gemaakt in strijd met een wettelijke plicht die verschuldigd is aan een derde partij, zoals een contractuele plicht of een vertrouwensplicht.

  (h) bevorderen illegale activiteiten.

  (i) bedreigend, misbruik of binnenvallen van de privacy van een ander, of irritatie, ongemak of onnodige angst veroorzaken.

  (j) waarschijnlijk een andere persoon lastigvallen, overstuur, in verlegenheid brengen, alarmeren of irriteren.

  (k) worden gebruikt om zich voor te doen als een persoon, of om uw identiteit of aansluiting met een persoon verkeerd weer te geven.

  (l) Geef de indruk dat ze van ons uitgaan, als dit niet het geval is.

  (m) pleiten, promoten of helpen een onwettige handeling zoals (alleen bij wijze van voorbeeld) inbreuk op het auteursrecht of computermisbruik.

 

5. Vertrouwen van gepost informatie

5.1 Commentaar en andere materialen die op onze site zijn geplaatst, zijn niet bedoeld om advies te geven over welke afhankelijkheid moet worden geplaatst. Daarom wijzen we op alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die voortvloeit uit een afhankelijkheid van dergelijke materialen door een bezoeker van onze site, of door iedereen die kan worden geïnformeerd over een van de inhoud ervan.

 

6. Onze site verandert regelmatig

6.1 We willen onze site regelmatig bijwerken en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Als de behoefte zich voordoet, kunnen we de toegang tot onze site opschorten of voor onbepaalde tijd afsluiten. Elk van het materiaal op onze site kan op een bepaald moment verouderd zijn en we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

 

7. Onze aansprakelijkheid

7.1 Het materiaal dat op onze site wordt weergegeven, wordt verstrekt zonder garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Voor zover tot de wet is toegestaan, sluiten wij, andere leden van onze groep bedrijven en derden die hierbij zijn verbonden, uitdrukkelijk uit:

7.2 Alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders kunnen worden geïmpliceerd door statuten, common law of de wet van eigen vermogen;

7.3 Elke aansprakelijkheid voor directe, speciale, indirecte of consequent verlies of schade die een gebruiker heeft opgelopen in verband met onze site of in verband met het gebruik, het onvermogen om te gebruiken, of resultaten van het gebruik van onze site, eventuele websites die eraan zijn gekoppeld en Alle materialen die erop zijn geplaatst, inclusief, zonder beperking, enige aansprakelijkheid voor:

  (a) verlies van inkomsten of inkomsten;

  (b) verlies van bedrijfsactiviteiten;

  (c) verlies van winst of contracten;

  (d) verlies van verwachte besparingen;

  (e) Verlies van gegevens;

  (f) verlies van goodwill;

  (g) verspilde management of kantoortijd; En

  (h) Voor enig ander verlies of schade van welke aard dan ook, hoe dan ook en of het nu wordt veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anders Mantelbaar eigendom of andere claims voor direct financieel verlies die niet zijn uitgesloten door een van de hierboven uiteengezette categorieën.

7.4 Niets in voorwaarde 7.1 heeft invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel dat voortvloeit uit onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

7.5 Het bedrijf heeft geen enkele aansprakelijkheid voor de schade die wordt opgelopen aan producten die worden doorgestuurd naar een adres dat anders is dan het oorspronkelijke afleveradres.

8. Privacy

8.1 Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid, dat op onze site kan worden bekeken door toegang te krijgen tot de volgende link [https://doulton.com/privacy-cookie-policy]. Door onze site te gebruiken, stemt u in met een dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens nauwkeurig zijn.

9. Transacties gesloten via onze site

9.1 Contracten voor de levering van goederen die zijn gevormd via onze site of als gevolg van bezoeken door u worden bestuurd door onze Algemene voorwaarden van levering.

10. Geüpload materiaal naar onze site

10.1 Elk materiaal dat u naar onze site uploadt, wordt beschouwd als niet-zelfverzekerd en niet-eigendom, en we hebben het recht om voor enig materiaal voor enig doel voor enig doel aan derden te gebruiken, te kopiëren, te distribueren en openbaar te maken. We hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan een derde die beweert dat elk materiaal dat door u is gepost of geüpload naar onze site een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten, of van hun recht op privacy.

10.2 We zullen niet verantwoordelijk zijn of aansprakelijk zijn voor een derde partij, voor de inhoud of nauwkeurigheid van enig materiaal dat door u of een andere gebruiker van onze site is geplaatst.

10.3 We hebben het recht om materiaal of posten die u op onze site maakt, te verwijderen als, naar onze mening, dergelijk materiaal niet voldoet aan de contentstandaarden die zijn uiteengezet in deze algemene voorwaarden.

11. Virussen, hacking en andere overtredingen

11.1 U moet onze site niet misbruiken door willens en wetens virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang tot onze site te krijgen, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die is aangesloten op onze site. U mag onze site niet aanvallen via een Denial-of Service-aanval of een gedistribueerde Denial-of Service-aanval.

11.2 Door de voorwaarde 11.1 te overtreden, zou u een strafbaar feit begaan onder de Computer Misuse Act 1990. We zullen een dergelijke inbreuk melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk ophouden.

11.3 We zullen niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde ontkenningsaanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigen materiaal kan infecteren vanwege uw gebruik van onze site of voor het downloaden van enig materiaal dat erop is geplaatst, of op een website die eraan is gekoppeld.

11.4 We zullen naar eigen goeddunken bepalen of er een schending van deze voorwaarden is ingesteld door uw gebruik van onze site. Wanneer er een inbreuk op deze voorwaarden is opgetreden, kunnen we de actie ondernemen die wij passend achten. 

12. Linking naar onze site

12.1 U mag geen link naar onze site maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

13. Links van onze site

13.1 Wanneer onze site links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden verstrekt, worden deze links alleen voor uw informatie verstrekt. We hebben geen controle over de inhoud van die sites of middelen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor hen of voor verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

14. Jurisdictie en toepasselijk recht

14.1 De Engelse rechtbanken zullen exclusieve jurisdictie hebben over elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan onze site, hoewel we het recht behouden om een ​​procedure tegen u in te stellen wegens schending van deze voorwaarden in uw land van verblijf of een ander relevant land.

14.2 Deze voorwaarden en elk geschil of claim die voortvloeien uit of in verband met hen of hun onderwerp of vorming (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet van Engeland en Wales.

15. Variaties

15.1 We kunnen deze voorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we hebben aangebracht, omdat ze bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in deze voorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze site worden gepubliceerd.

16. zorgen

16.1 Als u zich zorgen maakt over materiaal dat op onze site verschijnt, neem dan contact met ons op via filtersales@doulton.com.